حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک...

حمل و نقل ریلی مرکز برق و انرژی
بخش آماری