حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
آدرس سایت : iizc5.tabrizu.ac.ir
توضیحات

محورهای همایش به شرح زیر می باشد: زئولیت ها و نانو تکنولوژی، کاربردها در شیمی محیط زیست، کاتالیست­ها، تهیه وآماده سازی مواد متخلخل، غشای زمینه مخلوط (MMS)، زئولیت های طبیعی، علم مواد، بیو مواد

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde