حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مرکز توسعه فناور نانو در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی یکی از زیرمجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. این مرکز در نظر دارد با ایجاد یک بستر مناسب فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه ها، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان به صنایع بزرگ کشور در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را تسهیل نماید. از جمله خدمات قابل ارائه این مرکز از قرار زیر است:
آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل های بالقوه و بالفعل فناوری نانو
ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع
حل مشکلات صنعتی موجود با تکیه بر توانمندی داخلی
رسوخ و بکارگیری فناوری نانو در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
کمک به توسعه فناوری در شرکت ها و صنایع داخلی
کمک به فناوران و شرکت ها جهت عرضه محصولات مبتنی بر فناوری نانو 
بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانو
افزایش بهره وری شرکت از طریق بکارگیری فناوری نانو
روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحولات در حوزه فناوری