حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف آلاینده های گاز خروجی نیروگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و مراکز صنعتی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب سامانه‌ای تصفیه کارامدتر است. گسترش روز افزون صنیع شیمیایی و به نوبه آن افزایش نوع و میزان آلاینده¬های تولید این واحدها سبب گسترش پژوهش¬ها در زمینه توسعه روش¬ها و فناوری¬های تصفیه و حذف مواد آلاینده صنعتی شده است. استفاده از روش¬هایی که پیچیدگی کمتر داشته و در عین حال بتواند به طور موثرتری مواد آلاینده را حذف کند مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فناوری¬های مورد توجه در این حوزه فناروی پلاسما است. فناوری پلاسما به ویژه پلاسمای سرد به دلیل ماهیت آن که یک محیط یونیزه شده است، می¬تواند شرایط لازم برای تجزیه شیمیایی و تخریب ترکیبات آلی را فرآهم کند. از این رو انتظار می¬رود که فناوری پلاسمای سرد با داشتن این پتانسیل بتواند به تجزیه این ترکیبات کمک برساند.